Lord of the Rings – The 1977 Rude Pravo Review

Today a friend sent me a 1977 review of “The Lord of the Rings” from the Communist Rude Pravo newspaper. I have to translate it in all its evil glory:

This is another attack on the Socialist system. The evil empire, spewing ash and smoke and clearly placed in the East, is an image of the workers’ class, which, with sweaty brows, jointly builds heavy industry. They’re supposed to be the repugnant and evil dwarves.

Of course, the son of a bourgeoisie family cannot see anything beautiful or ennobling about hard labor. The residents of the west – a land flowing with milk and honey – are elves (or the aristocracy), people (bourgeoisie), and hobbits (landholders) and live on the other hand in affluence (it’s not explained how they gained this) and the only thing bothering them is the “threat” from the east.

The “forces of good” are presented as a collection of the exponents of these reactionary circles, whose hands have never been touched by hard labor. Their leader is Gandalf, the spreader of this retrograde ideology, with whose help the people are kept unconscious and fearful of Progress.

It comes as no surprise that Saruman, the defender of the oppressed and a friend of Progress, is proclaimed a traitor, and his residence is destroyed by the fanatical retrograde fighters.

When he spreads socialism in the Land, he is caught and punished without trial by the Hobbits, who are supported and paid by Gondor, the Capitalist.

But Socialism luckily cannot be destroyed by throwing some relic, even the holiest relic, into the fire.

Hold on, Mordor, surrounded by enemy reactionary neighbors.

I may have gotten a few of the details wrong in this translation, so I’m including it in the extended text.

UPDATE 2225 9 Mar 04: I didn’t know there was a whole thread about this piece on Expats.cz. There are also a couple of alternate translations there too. The original text may also be a hoax, as it was posted on a Beat Radio’s site with no other explanation. Maybe it’s too good to be true?

Pán prstenů v Rudém Právu z roku 1977 /9. 2. 2004/
Jde o další útok proti socialistickému zřízení. Říše zla, z níž se valí
popel a dým, je průhledně umístěna na východě, obrazem dělnické třídy, která
jednotná v potu tváře buduje těžký průmysl, mají být odporní a zlí skřeti.
Samozřejmě, že synáček z buržoazní rodiny nemůže vidět na těžké práci nic
krásného a povznášejícího. Obyvatelé západu – zemí oplývajících mlékem a
strdím – elfové (neboli aristokracie), lidé ( buržoazie) a hobiti (statkáři)
žijí naopak v blahobytu (aniž je vysvětleno, odkud jej získávají) a jedině,
co je trápí, je “hrozba” z východu. “Síly dobra” zde představuje sbírka
představitelů těchto reakčních kruhů, jejichž ruce se nikdy nedotkly pořádné
práce. Jejich vůdcem je Gandalf, Å¡iřitel zpátečnické ideologie, s jejíž
pomocí udržuje obyvatelstvo v nevědomosti a strachu před pokrokem. ( …! ).
Není pak divu, že Saruman, zastánce utlačovaných a přítel pokroku, je
prohlášen za zrádce a jeho sídlo je zničeno bojůvkou fanatických zpátečníků.
Když pak šíří socialismus v Kraji, je chycen a bez soudu potrestán hobity,
podporovanými a placenými kapitalistickou mocností Gondorem. ( ………!)
Ale socialismus se naÅ¡těstí nedá zničit hozením jakékoli své relikvie, i té
nejposvátnější, do ohně.
Drž se Mordore, obklíčený nepřátelskými reakčními sousedy.

3 thoughts on “Lord of the Rings – The 1977 Rude Pravo Review

  1. your analysis is interresting, but don’t forget that Tolkien mais the first world war, not the second. I think the atmosphere, the context of Lord of the ring is more inspired on this period of the history. Tolkien never fighted against communist…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: